Motto: „Žádný člověk neni tak chudý, aby nemohl darovat úsměv“.

Start podnikáníSrovnání s.r.o. a OSVČ

PRÁVNICKÁ OSOBA

-společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společníci však jen do výše nesplaceného vkladu

-obchodní partneři a klienti vnímají právnickou osobu jako důvěryhodnější

-u jednatelů zaměstnaných ve společnosti jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění nákladem

-možnost nakládat s podnikem – lze jej prodat bez rizik

-výhody při případném prodeji – nižší daně po 5 letech existence s.r.o. není výnos z prodeje společnosti zatížen daní z příjmů

-jménem společnosti může jednat více osob

-je možná změna společníků a jejich vkladů i jejich poměr, je snadné přistoupení nového společníka do podniku v případě potřeby (více kapitálu, lepší know-how, zainteresování klíčových pracovníků, apod.)

-je povinnost vést účetnictví,kdy spousta společností je přinuceno využít služeb profesionálních účetních firem nebo zaměstnat účetní

FYZICKÁ OSOBA

-ručení za závazky celým majetkem podnikatele

-může využít výdaje % z příjmů

-nemožnost snadno prodat podnik FO, protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeji podniku

-podnikání nepokračuje po zániku FO (smrti).

-omezená nebo vyloučená možnost dispozice s podnikáním jako celkem

-nižší procento daně z příjmu

-jednodušší možnost vkládat do firmy finanční dotace bez nutnosti na zápis do OR

-Podnikatel zahajující živnost nemusí shánět vysoké finanční částky potřebné pro vytvoření základního jmění

-administrativu včetně účetnictví, zvládne drobný živnostník zpravidla vlastními silami.Nepotřebuje daňového poradce.

-při obchodních jednáních či jednáních s bankami pro něj může přívlastek "fyzická osoba" znamenat určitou nevýhoduBýt plátcem DPH, nebo ne!?

PLÁTCE DPH

-větší administrativní zátěž-musí se čtvrtletně (měsíčně) přiznávat a platit DPH

-jste dražší pro koncového zákazníka

-v případě uskutečněných plnění ve snížené 10%-ní sazbě vs.přijatých plnění v základní 20%-ní sazbě je výhodou nadměrný odpočet-vrácení DPH od státu

- při využití možnosti paušálních výdajů na auto-5000,- měsíčně,je nutné pro účely DPH vést knihu jízd

-při koupi nového vozu je možnost nechat si vrátit DPH

NEPLÁTCE DPH

-nutnost hlídat překročení obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců-registrace ze zákona

-jste levnější pro koncového zákazníka

-nižší administrativní zátěž-jako neplátce nemusíte čtvrtletně (měsíčně) přiznávat a platit DPH

-při využití možnosti paušálních výdajů na auto-5000,- měsíčně,nemusí se vést kniha jízdVýpočet daní bez dokládání příjmů - paušální zdanění

Paušální výdaje procentem

Výdaje paušálem, procentem z příjmů

Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání:

 • nemusíme schovávat doklady za výdaje
 • nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek
 • výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů
 • 80 % pro příjmy z řemeslné živnosti
 • 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, také ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem
 • 60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných
 • 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ bez živnosti)
 • 30 % pro příjmy z pronájmu

Paušální výdaje rok 2010

Evidence, archivace dokladů

Evidujeme (sepíšeme na papír, do Excelu, ...):

 • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi od 1.1. do 31.12.
 • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností (hlavně ty, které trvají k 31.12.)

Příjmy i pohledávky je třeba mít doloženy doklady a určitou dobu archivovat.

Ve vlastním zájmu bychom měli evidovat a mít zdokladované také výdaje za:

 • zdravotní, sociální a nemocenské pojištění (budeme potřebovat pro Přehledy příjmů)
 • dlouhodobý majetek (budeme potřebovat pro výpočet odpisů, přejdeme-li na výdaje podle dokladů)

Více druhů příjmů

Máme-li různé příjmy, pro které platí různé procento na výdaje, evidujeme je zvlášť.

Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jeden druh příjmů paušál a pro druhý druh příjmů výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

Máme-li však navíc ještě příjmy z pronájmu, můžeme u nich uplatnit odlišný způsob uplatnění výdajů.

Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, můžeme uplatnit výdaje paušálem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat schovávat vydané i přijaté daňové doklady.

Kdy nemůžeme uplatňovat paušální výdaje

 • Jsme-li spoluvlastníci majetku a přitom příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů nebo
 • jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem

musíme ke všem příjmům uplatnit výdaje podle skutečnosti.

Přechod na paušální výdaje

Pokud jsme vloni uplatňovali výdaje podle skutečnosti, a letos chceme výdaje paušálem, musíme za loňský rok podat dodatečné daňové přiznání. Zde upravíme základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. loňského roku. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží. Nedodaňujeme drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který jsme začali užívat do konce roku loňského roku.

Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny letos, nebudeme příjmy z nich zahrnovat do svých příjmů.

Jestliže nám vyjde, že máme dodanit, budeme s pravděpodobně platit i penále, které z toho vznikne.Rozdíl mezi účetnictvím (podvojné účetnictví) a daňovou evidencí (jednoduché účetnictví)

ÚČETNICTVÍ (dříve podvojné účetnictví)

-Účetnictví se nevede pouze jako podklad pro povinné vyhotovení daňového přiznání

-Slouží vedoucím pracovníkům jako podklad pro rozhodování, banky na základě výkazů rozhodují o poskytnutí či neposkytnutí úvěrů, investoři z výkazů zjišťují, zda je investovánído této firmy pro ně příliš rizikové či ne atd.

-Zákon stanovuje, že účetní záznamy mohou mít písemnou formu - např.v excelu, ale jedná se o poměrně složitý a při větším množství položek i nepřehledný proces.Může mít technickou formu pomocí účetního programu.

- v účetnictví musíme zdanit i tržby

z pohledávky, která nebude v nejbližší době proplacena

-skladové zásoby je možné považovat za výdaj až v okamžiku vyskladnění,tzn.že materiál na skladě k 31.12. se daní.

-jednodušší kontrola plateb, záloh

-poskytuje veškeré informace pro kontrolní orgány

- Například výrobce keramiky s rozsáhlou velkovýrobou s větším množstvím zaměstnanců a možností poboček, by měl uvažovat o vedení účetnictví

DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduché účetnictví)

-Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

-Je možné použít program, tabulku v počítači nebo čtverečkovaný sešit.

- Zákon stanovuje pouze obsah daňové evidence, nestanovuje přesnou formu ani způsob vedení.

-Má nízkou vypovídací hodnotu o peněžním toku

- není náročná na čas a informace

-v daňové evidenci se zdaňují pouze skutečně přijaté příjmy

-materiál na skladě je výdajem,který se odečítá z daňového základu

- není nutno vytvářet účetní závěrku

- v daňové evidenci je horší kontrola

- Například truhlář či kadeřnice (samozaměstnavatelé) by si měli zvolit daňovou evidenciZdanění jednatele společnosti

Zdanění jednatele spol. s r.o.

Odměna za výkon funkce jednatele spol. s r.o. je podle §6 odst. 1 písm. b) ZDP zdaňována jako příjem ze závislé činnosti formou zdanění ze superhrubé mzdy. Na zdanění příjmu jednatele se však nevztahuje §6 odst. 4 ZDP, tj. nevztahuje se na něho uplatnění daně srážkovou sazbou daně podle §36 odst. 2 v případě příjmů nepřesahujících za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč.

Podle znění §5 zákona o nemocenském pojištění v r. 2009 nepodléhá jednatel spol. s r.o. nemocenskému pojištění. Podle znění §5 odst. 1 písm. w) zákona o důchodovém pojištění je jednatel účasten na důchodovém pojištění, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro společnost práci, za kterou je společností odměňován. Podle §8
odst. 2 téhož zákona jsou tyto osoby účastny důchodového pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z činnosti uvedené v §5 odst. 1 písm. w) aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru.

Pro rok 2009 stanoví nařízení vlády č. 365/2008 Sb. všeobecný vyměřovací základ za rok 2007 ve výši 21 527 Kč a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu 1,0942. Na základě těchto údajů činí v roce 2009 rozhodný příjem 1/4 ze součinu 21 527 Kč x 1,0942 Kč = 5 888,71 Kč, po zaokrouhlení činí tento rozhodný příjem pro tuto skupinu osob 5 900 Kč.

Pokud odměna jednatele nedosahuje částky 5 900 Kč v příslušném měsíci, nebude zakládat účast na důchodovém pojištění a z této částky nebude odváděno pojistné na důchodové pojištění, ale pouze pojistné na zdravotní pojištění. Účast jednatele spol. s r.o. na důchodovém pojištění se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť.

Pokud odměna jednatele v kalendářním měsíci dosahuje alespoň 5 900 Kč, bude příjem podléhat odvodu pojistného na důchodové pojištění ve výši 6,5% na straně zaměstnance a 21,5% na straně zaměstnavatele. Toto se promítne při zdanění této odměny ze superhrubé mzdy.

Pokud bude jednatel současně s výkonem funkce jednatele (na základě uzavřené mandátní smlouvy) pracovat i pro společnost jako zaměstnanec na základě uzavřené pracovní smlouvy, bude z příjmu ze zaměstnání hradit zaměstnanec pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5% a zaměstnavatel bude hradit pojistné na sociální zabezpečení 25% z vyměřovacího základu (nemocenské pojištění 2,30% + důchodové pojištění 21,50% + státní politika zaměstnanosti 1,20%).

Přehled pojistného jednatele s odměnou za výkon funkce jednatele a s hrubou mzdou z činnosti na základě pracovní smlouvy

Činnost

Hradí jednatel

Hradí společnost

Odměna za výkon funkce jednatele menší než 5 900 Kč

ZP 4,5%

ZP 9%

Odměna za výkon funkce jednatele alespoň 5 900 Kč

ZP 4,5%
DP 6,5%

ZP 9%
DP 21,5%

Hrubá mzda z činnosti na základě pracovní smlouvy

ZP 4,5%
DP 6,5%

ZP 9%
SP 25%

ZP - zdravotní pojištění, SP - sociální pojištění, DP - důchodové pojištění

Příklad:

Jednatel spol. s r.o. obdrží za výkon funkce jednatele v měsíci dubnu 2009 odměnu ve výši 10 000 Kč a v měsíci květnu 2009 odměnu ve výši 5 800 Kč. Jednatel nemá u společnosti podepsané prohlášení k dani.

Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč

Duben 2009

Květen 2009

Odměna jednatele

10 000 Kč

5 800 Kč

Pojistné jednatele na důchodové pojištění (6,5%)

650 Kč

0 Kč

Pojistné jednatele na zdravotní pojištění (4,5%)

450 Kč

261 Kč

Pojistné hrazené zaměstnavatelem na důchodové pojištění (21,5%)

+ 2 150 Kč

0 Kč

Pojistné hrazené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění (9%)

+ 900 Kč

522 Kč

Základ daně (superhrubá mzda)

13 050 Kč

6 322 Kč

Záloha na daň (15%)

1 965 Kč

960 Kč

Čistá odměna

6 935 Kč

4 579 KčOsobní vozidlo napsat na firmu, nebo na sebe a do firmy si ho pronajímat?

FIREMNÍ VOZIDLO

-možnost vrácení DPH při koupi nového vozidla

-možnost uplatnění odpisů

-možnost uplatnění nákladů na opravy

-možnost uplatnění nákladů na údržbu

-možnost uplatnění nákladů na zákonné pojištění

-možnost uplatnění nákladů na havarijní pojištění

SOUKROMÉ VOZIDLO

-možnost uplatnění amortizace (výhoda pro starší vozidla)

-při prodeji vozidla nemusíme zdaňovat příjemČasté otázky a odpovědi na ně

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně

Otázka: Co není živnost?

Odpověď: Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,činnost autorů (autorské honoráře),nezávislá povolání (spisovatel,herec,hudebník…),činnost a podnikání podle zvláštních předpisů,ke kterým je zapotřebí státní zkouška (daňoví poradci,advokáti,soudní exekutoři,makléři,správci konkurzní podstaty,znalci,tlumočníci,psychoterapeuti,přírodní léčitelé…). Viz §3 Živnostenského zákona a §7 odst.1,2 Zákona o dani z příjmu

Otázka: Jak dostanu vánoční akci do nákladů?

Odpověď: Pohoštění nedostanete do daňových nákladů nikdy, jedině pokud byste z akce udělali poradu a v restauraci,kde se mejdan koná, by Vám byli ochotni napsat doklad za pronájem salónku pro firemní poradu nebo školení.

Otázka: Je nutné mít firemní účet?

Odpověď: Pokud jste živnostník-OSVČ, pak Vám žádný zákon tuto povinnost neukládá.

Otázka: Jsem zedník,chci založit s.r.o.Jak mám správně a jednoduše vést sklad?

Odpověď: Sklad můžete evidovat způsoben A nebo B. Doporučuji v tomto případě způsob B, tj.pokud nakoupíte materiál na nějakou stavbu, tak ho zaúčtujete rovnou do spotřeby. Na konci roku zajdete do skladu a uděláte k 31.12. inventuru toho, co Vám zbylo, vyhledáte za jakou cenu to bylo nakoupeno a tuto částku si z nákladů vyndáte.

Otázka: Pokud má OSVČ auto na leasing, které využívá i soukromě, je možné použít paušál ve výši 4000Kč/měs. + 80% leasingu, oprav atd.?

Odpověď: Ano.

Otázka: Víte, jak úročit půjčky od společníka do společnosti?

Odpověď: Půjčka, kterou si bere společník od společnosti, musí být vždy úročená, a to ve výši ceny obvyklé. Společnost účtuje úroky z půjčky do finančních výnosů a tyto výnosy navyšují daňový základ společnosti.

Otázka: Může společník poskytnout půjčku společnosti bez úroku?

Odpověď: Pokud společník půjčuje peníze do společnosti, lze dohodnout úroky v obvyklé výši, ale půjčka může být i bezúročná. Pokud je sjednán úrok, společnost úrok může zahrnout do finančních nákladů a snížit tak základ daně.

Otázka: Jaká je výše DPH při výrobě brány na rodinném domku,když faktura bude dodavatelské stavební firmě a ne majiteli domku?

Odpověď: Není důležité komu fakturujete,ale za co. V tomto případě pokud rodinný domek splňuje podmínku sociálního bydlení, fakturujete se sníženou sazbou DPH. Na fakturu připište jméno a adresu,kde byla práce prováděna.Ještě připomínám,že se musí jednat o dodávku a montáž.

Otázka: Jsem živnostník,neplátce DPH,vedu daňovou evidenci.Koupil jsem nábytek na Slovensku v EUR ze svých peněž,ne firemních. Jak zaúčtovat?

Odpověď: V první řade zapíšete příjem do peněžního deníku jako vklad podnikatele do pokladny v částce,kterou zjistíte na faktuře v EUR x kurz v den nákupu.A potom tu stejnou částku dalším zápisem zaúčtujete do nákladů jako drobný majetek.Na fakturu napište jakého kurzu jste použil.

Otázka: Odvezli jsme železo do sběrného dvora, dostali jsme příjmový pokladní doklad na 700,- Kč bez DPH.Musíme z toho odvést DPH,když jsme plátci?I když je to doklad bez DPH?

Odpověď: Ano. Částku bez DPH 700 x 0,1667=116,70 DPH.To je daň spočítaná metodou shora a tuto uvedete na ř. 1 v daňovém přiznání.

Otázka: Kdy má bývalý podnikatel nárok na podporu v nezaměstnanosti,když se po skončení živnosti zaregistruje na Úřad práce.

Odpověď: Pokud v posledních 3 letech aspoň 12 měsíců byl sociálně pojištěn a nesmí být společníkem v žádné společnosti.

Otázka: Je možné uplatnit DPH při koupi nového osobního vozu i po 30.6.2010?

Odpověď: Ano, lze.Jen nelze použít mimořádný odpis.

Otázka: Můžu na osobní auto zakoupeno 30.6.2010 a zařazeno do HIM, zahájit mimořádný odpis?

Odpověď: Pokud bude do 30.6.2010 pořízeno a zařazeno (pro zařazení do HIM je nutná registrace), pak můžete od 7/2010 použít mimořádný odpis.

Otázka: Musíme dávat do sbírky listin na OR účetní závěrku?

Odpověď: Ano,tuto povinnost stanoví Obchodní zákoník.

Otázka: Může mít česká s.r.o. běžný účet v zahraničí?

Odpověď: Ano,může.

Otázka: Jsem plátce DPH,prodávám osobní auto, na které jsme neuplatnili DPH (nákup v roce 2006). Můžu teď při prodeji vystavit fakturu s 0 % DPH?

Odpověď: Pokud nebyl odpočet při nákupu, nebude povinnost při prodeji.

Otázka: Letos přecházím na výdaje paušálem. Mám ještě neuplatněnou část ztráty z minulých let, je možno i nadále tuto ztrátu uplatnit?

Odpověď: Uplatnění daňové ztráty jako položky snižující základ daně v případě stanovení výdajů paušálem nic nebrání.

Otázka: Zaměstnavatel se domluvil se zaměstnancem na odstupném ve výši 6-ti násobku průměrného měsíčního výdělku. Jak je to s daní a pojistným?

Odpověď: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění se z odstupného neodvádí. Tato skutečnost má pozitivní vliv také pro účely zdaňování, neboť z vyplaceného odstupného se neuplatní princip superhrubé mzdy.

Otázka: Jaké jsou koeficienty pro výpočet DPH ve výši 20 % a 10 %?

Odpověď: Pro sníženou sazbu daně 10 % platí: 10/110 = 0,0909 a pro základní sazbu daně 20 % platí: 20/120=0,1667

Otázka: Má zkrácení pracovní doby vliv na délku dovolené?

Odpověď: Zavedení kratší pracovní doby nemá vliv na počet dní dovolené. Má však vliv na počet dnů dovolení v týdnu (pouze 4 dny v týdnu) a na náhradu mzdy za dovolenou. Protože zákoník práce v § 216 odst. 5 stanoví, že jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden, budou mít zaměstnanci nárok na 16,5 dne dovolené.

Otázka: Co je exekuce na plat?

Odpověď: Je to strhávání určité částky ze mzdy. Neznamená to, že tedy zaměstnanec, na kterého je nařízena exekuce, nedostane vůbec žádnou mzdu, ale je oprávněn získat pouze její část. Částka, kterou je povinen zaměstnavatel srazit se vypočítává z čisté mzdy, a činí jednu její třetinu. Pokud se jedná o přednostní pohledávku, tato sražená částka je ve výši dvou třetin čisté mzdy. Hlavním zákonem je v tomto případě zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a podpůrným se stává zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Otázka: Jak být úspěšný při získávání dotace EU?

Odpověď: Podnikatelé by měli při podávání žádosti o dotaci dbát především na 5 hlavních bodů: Získat informace,nalézt konkrétní program a dotaci pro svůj projekt,zajistit financování,vyřídit si dotaci a udržet si dotaci. Mnozí podnikatelé podceňují zejména období následného monitoringu. V rámci snahy o co největší bodový zisk se zaváží ke splnění přemrštěných hodnotících indikátorů a neuvědomují si, že je pak budou muset splnit. Ovšem v případě nesplnění jim může být dotace krácena, či dokonce odebrána.

Otázka: Jaké jsou operační programy u nás?

Odpověď: Nejzajímavější pro firmy a podnikatele jsou operační programy Podnikání a inovace, zaměřený na podporu konkurenceschopnosti a inovativní projekty, a operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož cílem je zvýšit zaměstnanost v České republice. Zajímavý je také operační program Životní prostředí, který má za cíl ochranu životního prostředí a zlepšování jeho kvality.

Otázka: Jak se počítá nezabavitelné minimum u exekuce na plat?

Odpověď: Nezabavitelná částka se skládá ze dvou částek: na osobu povinného 4620,- Kč a

na každou další osobu 1155,- Kč.

Dále se k úhrnu těchto částek přičítá 2 310 Kč, což je 1/3 z výpočtové základny 6 930 Kč stanovené ze součtu životního minima jednotlivce plus normativních nákladů na bydlení.